IT56-38 :: SIT Portfolio

ระบบแสดงผลงานนักศึกษาและจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

details
SIT Portfolio เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่รวบรวมโครงงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาดูผลงานนักศึกษา และยังเป็นแนวทางในการทำโครงงานให้กับรุ่นน้องในอนาคตต่อๆไป อีกทั้งยังมีระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการวิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก มีการจัดการที่เป็นระบบ ลดการใช้กระดาษ และเพิ่มความรวดเร็ว แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ดูแลวิชา ในด้านของการจัดทำโครงงาน เช่น การแจ้งเตือนข่าวสาร การส่งไฟล์และเอกสาร การจัดห้องสอบ ให้คะแนนสอบ และประกาศผลสอบ เป็นต้น
tools & techniques
Web Application Front-end - HTML5, CSS3, Jquery, Bootstrap Back-end - PHP framework (Laravel 5) Database - MySQL, LDAP Authentication
author
Ms.ARTIMA CHANTHASANGSAWANG
รหัสนักศึกษา 56130500126
evefyjubpajub@gmail.com
Ms.RONAPORN AIMMANOJ
รหัสนักศึกษา 56130500056
fang.ronaporn@gmail.com
Mr.SURAPONG NATEPRAPAI
รหัสนักศึกษา 56130500078
undernook@hotmail.com
advisor
Pichet Limvachiranan
Umaporn Supasitthimethee